Contributieverhoging NRV Eurocircuit

Contributieverhoging NRV Eurocircuit

Uit de dit jaar gehouden enquête onder rijders van de NRV, is duidelijk geworden dat de voorkeur wordt gegeven aan een contributiebedrag van rond de 100 euro per jaar, plus een bedrag aan inschrijfgeld per training of wedstrijd. Het Bestuur van NRV Eurocircuit heeft daarom besloten om geen heel nieuw contributiesysteem in te voeren, zoals voorgesteld in ‘Beleidsvisie Rallycross 2030’, maar het bestaande systeem door te zetten. Om een sluitende begroting te kunnen garanderen zal de jaarlijkse contributie wel moeten worden verhoogd.

Het Bestuur stelt voor om de contributie voor ‘actieve leden’ met ingang van 2021 te verhogen tot 120 euro per jaar. De contributie moet bovendien in januari van het nieuwe verenigingsjaar worden voldaan, en niet zoals vroeger bij de eerste wedstrijd waaraan werd meegedaan. Bovendien zal voor nieuwe leden met ingang van 2021 bovenop de jaarcontributie éénmalig 60 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit geldt dus ook voor iedereen die eerder lid is geweest, maar in 2020 geen contributie heeft betaald.

Voor jeugdleden (tot en met 18 jaar) en voor leden die geen rijder zijn, geldt een lagere jaarcontributie van 60 Euro per jaar en 30 Euro éénmalige administratiekosten voor nieuwe leden.

Verder zal het inschrijfgeld voor wedstrijden en vrije trainingsdagen net als het afgelopen jaar 150 euro per team bedragen. Er gelden geen gereduceerde inschrijftarieven voor NRV-leden, zoals vroeger het geval was, om de eenvoudige reden dat in principe alleen NRV-leden zich kunnen inschrijven voor Clubwedstrijden en vrije trainingen. Voor wedstrijden binnen het NK- of voor internationale kampioenschappen kan voor niet-NRV leden een hoger inschrijfgeld worden bepaald dan voor NRV-leden.

Toestemming van de leden nodig
Volgens de statuten moet de Algemene Ledenvergadering officieel akkoord gaan met een verhoging van de contributie. Omdat het onder de huidige Corona-omstandigheden nagenoeg onmogelijk is om een ledenvergadering te houden, zullen de leden eerdaags een e-mail ontvangen met de vraag of zij akkoord gaan met de voorgestelde contributieverhoging. Wie akkoord is hoeft niets te doen. Wie tegen deze contributieverhoging is, kan dat met redenen kenbaar maken via een antwoordmail. Op deze wijze geeft het Bestuur invulling aan Artikel 11 van de Statuten van de NRV.

NRV Bestuursverkiezingen in Coronatijd . . .

NRV Bestuursverkiezingen in Coronatijd . . .
En andere zaken die de aandacht verdienen

Ook verenigingen hebben specifieke uitdagingen in Coronatijd, zo ook NRV Eurocircuit. Nog los van het feit dat wij sinds half oktober geen evenementen meer kunnen organiseren, staan we ook voor de statutair noodzakelijk Algemene Ledenvergadering. Bovendien moet er een Bestuursverkiezing worden gehouden, waarvoor zich echt de nodige kandidaten moeten aanmelden. Hoe pakken we dat allemaal aan, in een tijd dat we maximaal 30 mensen in de kantine mogen ontvangen en eigenlijk helemaal geen samenkomsten zouden moeten organiseren?

Deze week heeft het Bestuur van NRV Eurocircuit zich beraden over hoe hiermee om te gaan. Omdat er nog weinig tot niets bekend is over de Coronamaatregelen in januari, is besloten om geen fysieke Algemene Ledenvergadering te houden, maar alles via internet en e-mail te regelen. We bekijken of we in plaats van de gebruikelijke Algemene Ledenvergadering in januari een Teams meeting kunnen organiseren, inclusief de mogelijkheid om te stemmen. Zodra we daarover meer weten, zullen wij onze leden uiteraard een officiële uitnodiging sturen met de noodzakelijke stukken voor de vergadering.

Bestuursverkiezing
Zeker is wel, dat wij hoe dan ook in januari een Bestuursverkiezing zullen moeten organiseren. Daarbij zijn in principe alle bestuursfuncties beschikbaar, aangezien de meeste zittende Bestuursleden niet meer verkiesbaar zijn. Zo heeft Marcel Lambrechts vorig jaar al aangegeven nog maar één jaar in het bestuur te willen zitten, hoewel hij wel beschikbaar blijft voor de sport en voor NRV Eurocircuit. Wil Teurlings heeft dit najaar het Bestuur verlaten door verschil van inzichten over het te voeren beleid. Dirk Garvelink heeft door privéomstandigheden moeten besluiten dat hij niet meer verkiesbaar is. En datzelfde geldt voor Willemijn Heuvelmans, onze penningmeester. Ook Ron den Engelsen draagt zijn functie van Secretaris met liefde over aan iemand anders. Johan Wijbenga stelt zich wel verkiesbaar voor een Bestuursfunctie. En ook Walter van de Ven wil best nog een jaar Voorzitter blijven, maar heeft er evenmin een probleem mee als iemand anders zich voor die positie verkiesbaar stelt. Het mooiste zou zijn als zich voldoende jonge, enthousiaste mensen zouden aanmelden, die actief zijn in de rallycross. Dan valt er voor de leden ook echt iets te kiezen.

Vijf Bestuursleden
De ervaring van het afgelopen jaar heeft geleerd dat een bestuur van 5 leden meer dan voldoende is. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, plus twee leden met een speciale taak: één met als verantwoordelijkheid het wedstrijdsecretariaat en de organisatie van trainingen, de andere als verantwoordelijk bestuurslid voor het circuit en het terrein.
Onderstaand zijn de belangrijkste taken voor ieder bestuurslid samengevat, waarbij duidelijk is dat er ook wat van je wordt verwacht. Maar daar staat dan ook veel voldoening tegenover, want NRV Eurocircuit wil en kan de komende jaren groeien door de juiste stappen te zetten. Wil je daar een bijdrage aan leveren, meld je dan voor 24 december 2020 aan als kandidaat bestuurslid door een mailtje te sturen naar secretariaat@nrv.club. Zet daar even kort in wat je achtergrond is, waarom je een bestuursfunctie wilt vervullen en vooral ook welke.

De vijf functies samengevat
Onderstaand de vijf bestuursfuncties waarvoor wij enthousiaste kandidaten zoeken.

 1. Voorzitter (Statutair als enige in functie gekozen door de Ledenvergadering)
  Naast een verbindende rol (in- en extern), zal de voorzitter vooral visie moeten hebben op de uitoefening en toekomst van de rallycross in Nederland. Hij of zij zal een natuurlijke autoriteit en senioriteit moeten hebben en vanzelfsprekend affiniteit met de sport. Enkele van de voor de hand liggende hooftaken van de voorzitter zijn: leiding en richting geven aan de vereniging, vergaderingen effectief en professioneel voorzitten, zorgen dat besluiten worden genomen en uitgevoerd, plus natuurlijk het beleid mede vormgeven en presenteren aan leden en andere belanghebbenden. De Voorzitter is verder het boegbeeld van NRV Eurocircuit en onderhoudt contacten met externe partijen, zoals overheden, de KNAF en m.n. de Sectie Rallycross, zusterclubs in binnen- en buitenland, andere gebruikers van het Eurocircuit en de omgeving en belangengroeperingen.
 2. Secretaris
  De secretaris van de Vereniging is in feite de rechter hand van de Voorzitter en heeft in de praktijk over het algemeen ook een aantal nader te bepalen uitvoerende taken. Binnen het Bestuur is de Secretaris van de Vereniging verantwoordelijk voor de organisatie en goede verslaglegging van de vergaderingen van de Vereniging, de in- en externe correspondentie, het ordentelijk archiveren van alle relevante stukken en het up-to-date houden van alle relevante inschrijvingen (zoals KvK). De secretaris is bovendien verantwoordelijk voor de communicatie in algemene zin en meer specifiek, zoals externe brieven, de website, het content beheer van FB en andere media.
 3. Penningmeester
  De Penningmeester is binnen het Bestuur primair verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheer van de fondsen en rekeningen van NRV Eurocircuit. Hij/zij heeft geeft bovendien goedkeuring op uitgaven van de Vereniging, is verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van het jaarbudget van de vereniging, de OPEX en CAPEX planning en uitgaven, alsmede voor het verzorgen van de noodzakelijke verzekeringen. De Penningmeester legt verantwoording over het te voeren en gevoerde financiële beleid af aan zowel het Bestuur als aan de Algemene Ledenvergadering en wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Samen met de externe accountant is de Penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaarstukken.
 4. Bestuurslid Activiteitenorganisatie
  Naast zijn of haar algemene verantwoordelijkheid als lid van het Bestuur van NRV Eurocircuit, is dit Bestuurslid in het bijzonder verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van alle onder de vlag van de Nederlandse Rallycross Vereniging georganiseerde, alsmede andere op het Eurocircuit te organiseren activiteiten. Daarbij legt het Bestuurslid verantwoording af aan het Bestuur van NRV Eurocircuit. Voor de uitvoering van zijn/haar uitgebreide taak stelt dit Bestuurslid een eigen organisatie samen en stuurt deze aan, zoals een wedstrijdsecretariaat, wedstrijdleiding en officials organisatie, etc. Afhankelijk van de beschikbare vrijwilligerscapaciteit kan – in overleg met het bestuur en binnen de financiële mogelijkheden van de Vereniging – externe capaciteit, kennis en ervaring worden ingehuurd om de overeengekomen activiteiten te organiseren.
 5. Bestuurslid Circuitbeheer
  Naast zijn of haar algemene verantwoordelijkheid als lid van het Bestuur van NRV Eurocircuit, is dit Bestuurslid in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer van het terrein en het circuit van NRV Eurocircuit. Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties en het daarbij behorende budget, dat jaarlijks door het Bestuur wordt vastgesteld. Verder is dit Bestuurslid verantwoordelijk voor orde en netheid van het terrein en de gebouwen, veiligheid, inbraakpreventie, catering, sanitaire voorzieningen, etc. Het Bestuurslid Circuitbeheer is tevens de primaire sleutelhouder en tevens verantwoordelijk voor de overige sleutelhouders. Hij/zij stelt in overleg met het Bestuur zijn/haar eigen organisatie samen, die deels zal bestaan uit vrijwilligers en deels uit ingehuurde mankracht of leveranciers, en stuurt deze aan.

Wil je meer informatie over bovengenoemde functies en wat het betekent om Bestuurslid van NRV Eurocircuit te zijn, neem dan contact op met Walter van de Ven (Voorzitter) of Ron den Engelsen (Secretaris). De contactgegevens vind je op de website.

Terugblik en focus op komend jaar

Terugblik en focus op komend jaar

‘NRV Eurocircuit heeft ondanks de coronaperikelen nog best een actief verenigingsjaar achter de rug, zij het dat de rallycross-activiteiten beperkt bleven tot de maanden juli, augustus, september en begin oktober. In die korte periode werden echter voldoende activiteiten georganiseerd om de sport na de eerste Corona-lockdown weer tot leven te brengen. Verder werden er in 2020 zowel in bestuurlijke als in organisatorische zin heel veel activiteiten ontplooid, om de toekomst van het circuit, van de NRV en van rallycross in het algemeen zeker te stellen. Ondanks de inspanningen van Bestuur en Gemeente blijft de toekomst van het Eurocircuit onzeker, maar dat neemt niet weg dat NRV en de Sectie Rallycross vol ambitie het jaar in gaan dat het Eurocircuit het 50 jarig jubileum viert.’

Met deze woorden openen de Sectie Rallycross en NRV Eurocircuit de terugblik op 2020 en een vooruitblik op het komende jaar in KNAF Magazine. Lees het complete verhaal op https://magazine.knaf.nl/knaf-magazine-editie-33-december/nrv-eurocircuit

De komende dagen en weken zal op de NRV-website meer informatie worden gegeven over de plannen voor 2021, de nieuwe contributiestructuur, de uitkomsten van de dit jaar gehouden rijders-enquête en hoe wij in Corona-tijden omgaan met de Jaarvergadering en de Bestuursverkiezing. Hou de komende dagen en weken de NRV website dus goed in de gaten.

Activiteiten on hold

Beste rallycrossers,

In het kader van de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij goed overleg gehad met de gemeente.
Helaas hebben we hierop als bestuur moeten besluiten om vooralsnog alle geplande evenementen voor de rest van dit jaar on hold te zetten.

De reeds betaalde inschrijfgelden zullen in de komende weken worden terugbetaald. Ondertussen zullen wij in nauw overleg met de gemeente en de veiligheidsregio
blijven bekijken welke mogelijkheden er nog zijn.

Zodra we weer trainingen en club-wedstrijden kunnen organsieren zullen wij deze op de bekende wijze communiceren.

Het spijt ons dat wij geen beter bericht hebben maar wij rekenen op begrip voor deze beslissing van het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NRV Eurocircuit

NRV Eurocircuit in Coronatijd

NRV Eurocircuit in Coronatijd

NRV Eurocircuit doet er alles aan om ook in Coronatijd, zo lang het kan, trainingen en Clubwedstrijden te blijven organiseren. Met respect voor de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio uiteraard. Vandaag weer een wedstrijddag voor open auto’s, Sprinters en Superklasse, Sprintcars, RST’s en 2CV’s. Met een aangescherpt Corona-protocol voor rijders en organisatie. En helaas zonder gasten, zonder publiek en zonder catering. Maar wel met vers gezette warme koffie voor de baan officials. Corona-proof uiteraard, dankzij Den Engelsen Bedrijfswagens, MAN en VW Bedrijfswagendealer voor Zuidoost Nederland. Overigens mogen wij met de aangescherpte maatregelen ook geen pers meer toelaten tijdens de wedstrijden en trainingen. Maar er kunnen gelukkig wel video-opnamen worden gemaakt door onze vaste NRV cameraman Peter Leemans, die in de loop van volgende week te zien zullen zijn op zijn youtube kanaal: https://www.youtube.com/carfrequency.

Clubwedstrijd 11 oktober gaat door met aangescherpte maatregelen!

Clubwedstrijd 11 oktober gaat door met aangescherpte maatregelen!

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur van NRV Eurocircuit vandaag besloten om de Clubwedstrijd voor open auto’s op zondag 11 oktober a.s. door te laten gaan. Met de aangescherpte Coronamaatregelen hebben we wel een aantal extra beperkingen. Belangrijkste verandering is dat wij alleen nog de rijders en 2, maximaal 3 monteurs per team mogen toelaten. Dus geen publiek, geen gasten, geen pers, geen catering en helaas ook geen NRV-leden die niet aan de wedstrijd deelnemen. Ook vrijwilligers die zondag geen taak binnen de organisatie hebben, mogen wij geen toegang geven. Voorkom dus teleurstellingen en kom niet naar het Eurocircuit als je geen voor de wedstrijd ingeschreven rijder of monteur bent en ook geen taak binnen de organisatie hebt!

Verder mogen alleen rijders onder de 18 jaar een begeleider meenemen, bijvoorbeeld vader of moeder. Het totaal aantal leden per team mag echter nooit meer dan vier zijn, inclusief de rijder.
En daar zal goed op worden gecontroleerd bij aankomst op het circuit. Bovendien zullen we gedurende de hele dag nog strikter op de naleving van ons protocol toezien. Waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd worden mondkapjes gedragen, bij de technische keuring en de geluidmeting krijgt alleen de rijder of de monteur met de auto toegang. En ook hier moeten mondkapjes worden gedragen. Op en rond de baan zal de hele dag worden gecontroleerd of de anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd. En ook bij de tribune zal regelmatig worden gecontroleerd of er voldoende afstand wordt gehouden.

Niet leuk . . .
Dat is natuurlijk allemaal niet leuk. Maar het Coronavirus is helemaal niet leuk. Wij zullen er dus samen alles aan moeten doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen als wij ons daar optimaal voor inspannen, kunnen we voorlopig ook blijven rallycrossen op het Eurocircuit.
Als verantwoordelijke organisatie zullen we daarom ook streng moeten zijn als de regeltjes niet worden opgevolgd. Daarbij hebben we afgesproken dat wij als organisatie één keer zullen waarschuwen, maar bij een tweede waarschuwing het hele team naar huis kunnen sturen. Wij hopen echter dat het zover niet zal komen en dat de teams elkaar er ook op aan zullen spreken als het nodig is. Ook dit zullen we samen moeten doen.

Om de rallycross liefhebbers die niet kunnen komen kijken toch iets van het evenement te laten zien, hebben we binnen de organisatie de beschikking over een fotograaf en een video-man. Hun beelden zullen volgende week op internet te zien zijn. Meer kunnen we op dit moment helaas niet doen voor onze leden en fans.

Aangescherpte Coronamaatregelen raken ook NRV Eurocircuit

Aangescherpte Coronamaatregelen raken ook NRV Eurocircuit

De aangekondigde Corona-maatregelen in Nederland raken helaas ook NRV Eurocircuit. Deze week zijn wij door de Gemeente Valkenwaard geïnformeerd wat de extra maatregelen voor ons betekenen. Kortgezegd komt het er op neer dat wij alleen nog de rijders en maximaal 2 of 3 monteurs per team mogen toelaten voor trainingen en wedstrijden. Dus geen publiek, geen pers, geen fotografen, geen catering meer en helaas ook geen familie van de rijders die geen direct ondersteunende functie hebben voor de sport. En wij zullen nog strikter op de naleving van ons protocol moeten toezien.
De nieuwe maatregelen vormen een flinke tegenvaller voor onze Vereniging, waar ook binnen de club het familiegevoel juist weer terugkwam. Als Bestuur willen we de handdoek echter nog niet in de ring gooien. Bovendien mogen we nog altijd maximaal 250 mensen op het Eurocircuit toelaten, plus de mensen van onze organisatie. We kunnen dus nog steeds zo’n 50 teams toelaten. Maar we moeten helaas wel een strenger toelatingsbeleid voeren voor de clubwedstrijden en vrije trainingen die voor de komende maanden gepland staan.

Hoe vervelend het ook is voor de teams, waar vaak het hele gezin bij betrokken is, wij kunnen vanaf nu alleen de rijders en de noodzakelijke monteur of monteurs inschrijven. Dus geen moeder voor de koffie, kinderen of vrienden en kennissen binnen het team, die geen directe functie hebben voor de sport. Koffie inschenken en een boterham smeren horen daar helaas niet bij, zo stelt de Gemeente heel duidelijk. Uitermate vervelend. Juist in onze vereniging, waar op een wedstrijddag hele families samen optrekken. Maar het is helaas niet anders. Ook de snackcar van Van der Heijst catering is niet langer toegestaan, omdat die wordt gezien als een ‘mobiele kantine’. En kantines moeten volgens de nieuwe regels gesloten blijven. Wat wij er ook van vinden, als Bestuur hebben we ons er bij neer te leggen. Bovendien zijn alle maatregelen erop gericht om de verspreiding van het virus te beperken. En daar kan natuurlijk niemand tegen zijn.

En dan zijn er nog de maatregelen in België, die veel van onze Belgische leden doen aarzelen of zij de grens met het grotendeels rood gekleurde Nederland nog wel over willen steken. Alles bij elkaar kunnen wij ons voorstellen dat er teams zijn die in de huidige situatie en met de nieuwe maatregelen af willen zien van deelname aan de komende wedstrijden en trainingen. Daar hebben we alle begrip voor. Mocht je als team al hebben ingeschreven en betaald, maar besluit je er toch maar van af te zien, stuur dan uiterlijk 3 dagen (eerder mag ook!) voor het betreffende evenement een mailtje naar secretariaat@nrv.club om je af te melden. Wij storten dan het inschrijfgeld terug.

Mocht blijken dat er veel teams afzien van deelname en wij te weinig deelnemers overhouden, dan zullen wij genoodzaakt zijn om het evenement af te blazen. Wij rekenen bij voorbaat op jullie begrip als we die stap moeten zetten. Hou verder vooral de FB pagina en de website van de NRV in de gaten, dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws rond de NRV Eurocircuit

Samenwerking met VAS-organisatie leidt tot super NRV Clubwedstrijd

Samenwerking met VAS-organisatie leidt tot super NRV Clubwedstrijd  

Afgelopen zondag werd op het Eurocircuit de tweede NRV Clubwedstrijd van het seizoen gehouden, nu voor gesloten auto’s en helaas nog altijd zonder publiek. Niet minder dan 57 teams waren naar Valkenswaard gekomen: Nationals, Supernationals, Super 1600, Supercar en de verschillende VAS-klassen. Een mooie mix van auto’s, van teams en van rijders, die allemaal een aantal belangrijke zaken gemeen hadden: Liefde voor de rallycross, plezier in de wedstrijd en geweldig veel zin om de krachten weer eens op sportieve wijze met elkaar te meten. Op een deels spekglad circuit, heeft iedereen zichtbaar genoten van een prachtige wedstrijddag, met hier en daar een uitstapje buitend baan.

Bij de rijdersbriefing bedankte NRV-secretaris Ron den Engelsen namens het NRV-Bestuur nadrukkelijk de ruim zestig vrijwilligers van de organisatie, waaronder ook een groot aantal baanposten van de VAS. Met inmiddels een behoorlijk aantal VAS-licentiehouders onder de NRV-leden, is het welkom dat er vanuit Vlaanderen de helpende hand is toegestoken om baanposten beschikbaar te stellen. Die trokken onder leiding van José Vanwijck gebroederlijk op met de officials en wedstrijdleiding van NRV Eurocircuit, om de wedstrijd in goede banen te leiden. Ook de tijdwaarneming was dit keer in handen gegeven van de Belgische Harry Deelkens en zijn kompaan. De uitslagen zijn dan ook te vinden op www.rxtiming.be. Wij zullen de uitslagen en de winnaars dan ook niet stuk voor stuk benoemen. Er kon door de Coronamaatregelen ook geen prijsceremonie worden gehouden, maar daar werd door enkel team op creatieve wijze een eigen oplossing voor bedacht met plastic koffiebekers en natuurlijk op anderhalve meter afstand.

Sportief maar strijdlustig gereden
Hoewel er door de Coronamaatregelen nog altijd geen publiek mag worden toegelaten, werd het toch een mooie wedstrijddag met een prima sfeer in de paddock en op de baan. Er werd sportief maar strijdlustig gestreden, ondanks dat er, zoals wedstrijdleider Hans Heuvelmans het in de briefing zei, ‘niets te winnen was, anders dan eeuwige roem’.
De regen van de afgelopen dagen had de baan op een aantal plaatsen behoorlijk glad gemaakt, waardoor er spectaculair gedrift werd. En de Jokerlap moest echt heel voorzichtig genomen worden, om niet meteen in de vangrails te belanden. In de tijdstrainingen liet een aantal overenthousiaste rijders zich verrassen door de gladde baan. En ook tijdens de wedstrijden moest Pierre Sprengers er met zijn hulptroepen nog wel eens aan te pas komen. Maar grote klappers zijn er gelukkig niet geweest en de aanwezige EHBO’ers en arts van Ambulance Event Services hoefden dan ook niet in actie te komen. Om vijf uur precies hadden alle teams het Eurocircuit met een vette duim in de lucht verlaten en kon de organisatie terugkijken op wederom een meer dan geslaagde wedstrijddag.

De volgende clubwedstrijd staat voor zondag 11 oktober op het programma, en dan weer voor open auto’s. Op zaterdag 17 oktober staat weer een Vrije Trainingsdag op de kalender, gevolgd door een Clubwedstrijd voor geslote auto’s op 25 oktober. Enig voorbehoud dat we moeten maken zijn eventueel aangescherpte Coronamaatregelen, die nog wel eens roet in het eten kunnen gooien. In dat geval zullen de inschrijvers hun inschrijfgeld uiteraard terugkrijgen of het tegoed houden voor een vrije training of volgende wedstrijd. Houd in ieder geval de website www.nrv.club en de NRV Facebook pagina in de gaten, dan ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tijdwaarneming 27 september 2020

Voor de mensen die helaas niet aanwezig kunnen zijn tijdens de club wedstrijd in verband met de regelgeving omtrend Corona is de tijdwaarneming te volgen via www.rxtiming.be