Vrijdag 1 april Algemene Ledenvergadering NRV

Zoals in de Nieuwsbrief van februari aangekondigd, wordt de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Rallycross Vereniging gehouden op vrijdag 1 april a.s., vanaf 19.00 uur in de kantine van het Eurocircuit. Uitgenodigd zijn alle geregistreerde en betalende leden en donateurs, sponsors en actieve vrijwilligers van de NRV. Wij vragen iedereen die de vergadering wil bijwonen, om dit uiterlijk 29 maart per e-mail kenbaar te maken aan secretariaat@nrv.club. Na inschrijving krijg je de notulen van de laatst gehouden ALV per e-mail toegestuurd.

De agenda voor de vergadering is als bijlage bij deze aankondiging gepubliceerd op de website van de NRV. Naast de gebruikelijke onderwerpen als mededelingen van het Bestuur, ingekomen stukken, financieel verslag van de penningmeester en verslag van de Kascommissie, zal er ook een uitgebreide terugblik op de afgelopen twee jaar worden gegeven. En er zal natuurlijk een Bestuursverkiezing worden gehouden. In dit kader is het mooi dat alle zittende bestuursleden in principe herkiesbaar zijn, maar er kunnen zich uiteraard ook nieuwe kandidaten melden. Wie geïnteresseerd is in een bestuursfunctie, wordt bij deze opgeroepen zich te melden bij het secretariaat van de NRV (secretariaat@nrv.club). Dit kan in principe tot 3 dagen voor de Ledenvergadering. Maar het is natuurlijk prettiger om dat eerder te doen, zodat er ook een kennismakingsgesprek met het zittende bestuur kan worden gepland. Overigens dienen kandidaat bestuursleden door minimaal tien gewone leden te worden voorgedragen, dan wel door het zittende Bestuur. Wij rekenen op een mooie opkomst!

Klik hier voor de agendapunten van de Algemene Ledenvergadering