Corona protocol Eurocircuit Valkenwaard
Versie september 2020

Algemeen
Dit protocol is geschreven om het organiseren van rallycross activiteiten, nu en bij verdere bij verlichting van de maatregelen, weer mogelijk te maken. Dit protocol gaat uit van het actief voorkomen van direct contact tussen deelnemers en het voorkomen van het samenkomen van grote groepen. In basis zijn auto- en motorsport geen contact sporten.
Dit protocol is gebaseerd op het protocol van de KNAF en van de sectie rallysport, maar toegesneden op de specifieke situatie van rallycross-activiteiten op het Eurocircuit in Valkenswaard. Daarbij zij opgemerkt dat dit protocol een dynamisch document is, dat bij wijze van spreken op dagelijkse basis kan worden aangepast wanneer in de praktijk blijkt dat bepaalde procedures een andere werkwijze verlangen of naar mate richtlijnen strikter worden, of in de toekomst meer vrijheden gaan bieden.
Het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus staat op de eerste plaats.
Alle binnen de Auto- en rallysport en bij de opstelling van dit document betrokken organisaties onderstrepen dit. Deze versie van het protocol betreft een aanpassing in het kader van de recente verruiming van de Corona-maatregelen, waarbij een maximum aantal mensen op het NRV Eurocircuit is toegestaan van 250. De 1,5 meter regel zal daarbij strikt in acht moeten worden genomen, evenals de andere RIVM-richtlijnen en de maatregelen in dit protocol.
Uitgangspunt blijft dat uitsluitend activiteiten zoals trainingen en oefenwedstrijden worden georganiseerd voor leden van de Nederlandse Rallycross Vereniging.

Uitgangspunten:

 • De actuele richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.
 • Basisregels voor fasering aanpak COVID-19 Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.
 • De “nieuwe samenleving” norm van 1,5m wordt in acht genomen.
 • Hygiëne van organisatie, deelnemers en officials staat voorop.
 • De organisator van de activiteiten en beheerder van het circuit zullen de maatregelen opgelegd door de overheid naleven.
 • Ter voorkoming van samenkomst van grote groepen mensen, worden toeschouwers/bezoekers slechts beperkt toegelaten, rekening houdend met een maximum aantal van 250 mensen totaal op het terrein, waarbij iedereen, zo nodig, 1,5m afstand tot elkaar moet houden;
 • Strikte controle en handhaving zijn van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

Het rallycrossterrein van het Eurocircuit is een afgesloten gebied en de feitelijke beoefening van de sport, het rijden op het circuit, kan als individuele activiteit worden gezien. Immers een coureur zit doorgaans alleen in een auto en komt niet direct met andere coureurs in aanraking. In voorbereiding tot het kunnen deelnemen aan een activiteit, alsmede in de organisatie om het organiseren van een activiteit op het circuit mogelijk te maken, zijn er wel momenten waar personen met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en waarvoor richtlijnen zijn opgesteld om dit te voorkomen.

Voor het beoefenen van de Rallycrosssport is geen behoefte tot fysiek contact tussen de deelnemers.
In voorbereiding tot het kunnen deelnemen en uitvoeren van een rally evenement, evenals in de organisatie om het organiseren van een evenement goed te laten verlopen, zijn er wel momenten waar personen met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en waarvoor richtlijnen zijn opgesteld om dit te voorkomen.

A. Organisatie circuit
De NRV als beheerder en gebruiker van het rallycross-gedeelte van het Eurocircuit zal de volgende maatregelen nemen en acties implementeren:

 1. Het doorlopend toezicht houden op toegang van mensen tot het terrein. Uitsluitend vooraf aangemelde rijders (met naam en contactgegevens), teamleden en gasten, vooraf aangemelde bezoekers (ook namen en contactgegevens vermelden), vnl. vrijwilligers en leden van de NRV) en personen die nodig zijn voor de organisatie (met naam en contactgegevens geregistreerd) krijgen toegang tot het terrein.
 2. Het is niet mogelijk om vrij toegang tot het terrein te krijgen. Publiek/toeschouwers/passanten die niet van tevoren zijn aangemeld worden niet toegelaten.
 3. Bij binnenkomst van het terrein zal door een medewerker worden gevraagd of men corona- of meer algemene verkoudheidsklachten heeft. In dat geval wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 4. Op het terrein zijn op voldoende locaties faciliteiten aanwezig waar aanwezigen hun handen kunnen wassen en/of desinfecteren. Er staan desinfectiemiddelen op de volgende locaties: Buiten bij de kantine, in de kantine (uitsluitend toegankelijk voor de organisatie), Bij de Toren, Buiten bij de toiletten, centraal op het Paddock terrein en bij de sluis van paddock naar middenterrein. Bovendien moeten de teams desinfectiemiddelen in de paddock stand hebben.
 5. Het sanitair wordt na ieder gebruik gereinigd en gedesinfecteerd (paddock en gebouwen). De toegang tot het sanitair wordt dusdanig beperkt dat er altijd 1,5m afstand ten opzichte van elkaar gehandhaafd wordt. Hiertoe is een aantal urinoirs en toilet-/douchehokjes afgesloten en is belijning op de vloer aangebracht. Bij de deur hangt bovendien een instructie m.b.t. het maximum aantal mensen in de faciliteit. Bovendien wordt een LOGBOEK bijgehouden van de schoonmaakactiviteiten en tijdstippen.
 6. De algemene hygiëne voorschriften zijn bij de ingang van het terrein en alle toegankelijke gebouwen duidelijk zichtbaar. Eveneens bij de ingang van het terrein en op de paddock wordt iedereen geattendeerd op de van toepassing zijnde voorschriften.
 7. In de toegankelijke ruimtes wordt door middel van belijning en pictogrammen de 1,5m onderlinge afstand aangegeven.
 8. Alle contactoppervlakken worden dagelijks gedurende de activiteit vakkundig gereinigd.
 9. Voor de horeca-faciliteiten zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast. Aangezien de kantine vooralsnog niet voor horecadoeleinden wordt gebruikt, is er geen protocol behorend bij horeca-inrichting opgesteld te worden en ingericht.
 10. Voor het gebruikmaken van en het verblijven op de camping zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast. Dit is voor het Eurocircuit alleen van toepassing bij grote evenementen en wedstrijden. In die gevallen wordt bij de Gemeente separaat een kampeervergunning aangevraagd. Dit betreft een ontheffing op grond van het bestemmingsplan en een APV vergunning, kamperen buiten een kampeerinrichting, is nu niet wenselijk!!!!!
 11. Er zijn geen centrale ruimtes waar deelnemers zich kunnen verzamelen, anders dan omschreven voor rallycross cursussen. Voor de kantine gelden de actuele RIVM-richtlijnen; Er vinden geen horeca-activiteiten in de kantine plaats, uitsluitend bijeenkomsten vergaderingen) voor kleine groepen, waarvoor de inrichting van de ruimte afgestemd is  op 1,5 m.
 12. Het Eurocircuit maakt gebruik van een open paddock-terrein. De deelnemers krijgen per team een vaste en duidelijk aangegeven ruimte toegewezen van minimaal 100 m2. Hierop kan het team zich installeren in de open lucht of met een minimaal twee zijden open tent.
  Per aangewezen teamlocatie mogen maximaal twee auto’s staan. Binnen deze ruimte mogen zich maximaal 4 personen bevinden, die zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht moeten nemen, tenzij het personen betreft die aantoonbaar uit één gezin/huishouden komen.
 13. Incidenteel kan een vertegenwoordiger van de verantwoordelijke organisatie (NRV, KNAF of gast-organisatie) voor een beperkte tijd toegang krijgen tot de teamlocatie in de paddock, bijvoorbeeld voor technische kleuringen of overleg. Ook hierbij wordt de 1,5 meter regel in acht genomen.
 14. De organisatie draagt er zorg voor dat tussen de teamlocaties in de paddock minimaal 2 meter ruimte wordt vrijgehouden.
 15. Het doen van contante betalingen op het Eurocircuit is niet mogelijk. Faciliteiten en inschrijfgelden dienen vooraf te zijn betaald, dan wel per pin (zoveel als mogelijk contactloos) of directe bankoverschrijving te worden gedaan. De PIN-betaalterminal wordt dagelijks gedurende de activiteit vakkundig gereinigd.

A1.  Organisatie officials en vrijwilligers
Om circuit-activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet van verschillende officials en vrijwilligers noodzakelijk. Ook voor deze groep medewerkers, die afhankelijk van de specifieke activiteit op het circuit worden ingezet, zijn richtlijnen noodzakelijk, die deels afwijken van reguliere procedures.

Algemeen:

 1. Alle officials/vrijwilligers die tijdens een activiteit op het Eurocircuit werkzaam zijn, dienen van tevoren aangemeld en geregistreerd te zijn.
 2. Ruimtes ter verzameling van kleine groepen kunnen ingericht worden met inachtneming van de 1,5m voor organisatorische doeleinden. Tevens voorzien van desinfecterende hand-gel en papieren tissues voor persoonlijke hygiëne. Het betreft hier bijvoorbeeld:
  • Organisatie van het evenement (NRV, KNAF of gast-organisatie)
  • Wedstrijdleiding
  • Tijdwaarneming
  • Sportcommissarissen / technische commissarissen
  • Persruimte
 3. Uitgifte van lunchpakketten, portofoons, sleutels etc. vindt op individuele basis plaats. De uitgifte hiervan is dusdanig georganiseerd dat iedereen altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar staat. Als alternatief kunnen de lunchpakketten door één persoon worden rondgebracht.
 4. Portofoons, sleutels, vlaggen etc. die gebruikt zijn, worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd. Met name portofoons mogen niet onderling worden uitgewisseld gedurende de dag.
 5. Na het afhalen van portofoons, sleutels, vlaggen etc. zullen officials direct naar hun werkplek gaan. Er is geen centrale samenkomst binnen. Eventuele briefings zullen zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats vinden.

 

A2.  Baanposten

 1. Doordat in principe maximaal 4 tot 6 auto’s gelijktijdig op de baan worden toegelaten, kan het aantal in te zetten baanofficials worden beperkt tot het minimum, waarbij maximaal 2 personen per te bezetten post/positie worden ingedeeld, maar bij voorkeur slechts één.
 2. Omdat binnen de baanpost geen 1,5 meter in acht kan worden genomen, zullen de baanposten in en direct rond de baanpost mondkapjes dragen, tenzij een baanpost slechts door één persoon is bemand.
 3. Bij werkzaamheden die officials langs de baan moeten doen, zal altijd een minimale onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is, is het dragen van mondkapjes verplicht.

A3.  Interventievoertuigen (Rescue, Medical Car, berging etc.)

 1. Interventievoertuigen worden ingezet om (gespecialiseerde) ondersteuning te bieden aan baanofficials. Per interventievoertuig wordt het aantal inzittenden beperkt. Rescuevoertuigen en Medical Cars worden door maximaal 2 personen bemand. Voor bergingsvoertuigen geldt dat alleen de bestuurder in het voertuig aanwezig zal zijn.
 2. Bij alle werkzaamheden zal doorlopend minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers worden aangehouden. Daar waar dit om praktische reden en in het kader van de interventie niet mogelijk is, zullen mondkapjes en handschoenen worden gedragen;
 3. Deurgrepen, stuurwiel, versnellingspook en andere contactvlakken van de gebruikte voertuigen worden aan het einde van de dag of bij wisseling van de bemanning gereinigd en gedesinfecteerd.

 A4.  Wedstrijdleiding en trainingscoördionatie

 1. Bij wedstrijden en trainingen zullen alle activiteiten op het circuit door de wedstrijdleiding of trainingsleiding vanaf de wedstrijdtoren worden gemonitord en aangestuurd. In de wedstrijdtoren zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd en zal de 1,5 meter onderlinge afstand in acht worden genomen.
 2. De werkplekken in de wedstrijdtoren zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat.
 3. Uitsluitend medewerkers van de wedstrijdleiding hebben toegang tot de daartoe bestemde sectie van de wedstrijdtoren.
 4. Voor deelnemers en andere personen is indien nodig een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van personen.
 5. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.

A5.  Tijdwaarneming

 1. Tijdwaarneming wordt ingezet voor het opnemen van rondetijden en eventueel monitoren van de geluidsproductie. Op tijdwaarneming zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.
 2. Maximaal 2 medewerkers worden tot tijdwaarneming toegelaten. Daarnaast heeft alleen de wedstrijdleider toegang tot tijdwaarneming. Voor deelnemers en andere personen is een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar.
 3. De werkplekken op tijdwaarneming zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat.
 4. De uitgifte van transponders wordt gedaan via de daartoe speciaal ingerichte balie bij de wedstrijdtoren. De deelnemer is verantwoordelijk voor het bevestigen van de transponder. Na inname van de transponder wordt deze gereinigd.
 5. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.
 6. Uitslagen van sessies worden niet fysiek verspreid, maar zullen uitsluitend digitaal beschikbaar worden gesteld.

A6.  Medische Dienst

 1. Medewerkers van de Medische Dienst die in actie dienen te komen wanneer een coureur gecrasht is en eventueel gecontroleerd/behandeld dient te worden, zullen hiervoor de richtlijnen aanhouden die ook van toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige coronamaatregelen.
 2. Op het Medical Centre zullen medewerkers de 1,5m afstand ten opzichte van anderen dan een patiënt respecteren. Daar waar dit om praktische reden en in het kader van de interventie niet mogelijk is, zullen mondkapjes en handschoenen worden gedragen;
 3. Uitsluitend medewerkers van de Medische Dienst, patiënten en medewerkers van externe ambulancediensten hebben toegang tot het Medical Centre.
 4. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.

Overzicht van te treffen maatregelen per type activiteiten

 1. Vrij trainingen, trackdays en testdagen
 2. Rallycursussen
 3. kampioenschappen en wedstrijden

Bij alle activiteiten gelden dezelfde basisuitgangspunten ten aanzien van hygiëne en de 1,5 meter regel als hiervoor beschreven. Ook de voorschriften voor indeling van de paddock en toegang tot het terrein zijn gelijk aan hiervoor beschreven. Vooralsnog zullen op de Eurocircuit uitsluitend vrije trainingen worden georganiseerd op zaterdagen of zondagen, binnen de opgelegde beperking van maximaal 8 uur per week. De vrije trainingen worden vooraf op de website kenbaar gemaakt.

B. Organisatie vrije trainingen, trackdays en testdagen

  1. Per deelnemend voertuig worden maximaal 3 begeleiders toegelaten.
  2. Inschrijving voor deelname geschiedt geheel vooraf en digitaal, evenals betaling voor deelname.
  3. Ondertekenen van een vrijwaringsbewijs voor deelname geschiedt vooraf en digitaal.
  4. Bij trackdays en vrije trainingen wordt alleen de bestuurder in het voertuig toegelaten, meerijden is niet toegestaan.
  5. De deelnemer dient zelf de veiligheidsgordels om te doen en mag hierbij niet geassisteerd worden.
  6. Er is geen centrale rijdersbriefing; deze zal digitaal worden verstrekt.
  7. Er worden geen sociale bijeenkomsten, zoals gezamenlijke lunch, borrel of prijsuitreikingen georganiseerd.
  8. Er worden voor vrije trainingen maximaal 4 tot 6 auto’s tegelijk op de baan toegelaten, om zodoende de baanposten niet noodzakelijkerwijs te hoeven bemannen;
  9. Alle activiteiten op de baan worden gemonitord vanuit de wedstrijdtoren, waarbij een maximale bezetting geldt van twee personen, die de 1,5 meter afstand in acht nemen;
  10. Er is bij vrije trainingen slechts beperkte support op en rond de baan aanwezig en de medische voorzieningen zijn beperkt tot één of twee EHBO’ers in de daarvoor beschikbare EHBO-post of mobiele post (de ambulanceauto van het Eurocircuit); Hiervoor gelden de eerder genoemde hygiënemaatregelen.

C. Organisatie rallycross cursussen

 1. Theoriesessies en het theorie-examen worden in een permanent geventileerde ruimte georganiseerd waarbij er minimaal 1,5m afstand onderling gehandhaafd wordt.
 2. Het maximaal aantal deelnemers voor theorielessen bedraagt 8, plus een cursusleider.
 3. De tafels staan zo opgesteld dat te allen tijde 1,5 meter afstand in acht wordt genomen;
 4. Bij de baanactiviteiten komen de deelnemers niet samen in een ruimte en zal de 1,5 meter onderlinge afstand continue in acht worden genomen; waar mogelijk zullen vakken worden aangegeven waarin de deelnemers zich moeten opstellen voor buiteninstructie;
 5. Alleen de bestuurder wordt toegelaten in het voertuig. Een instructeur geeft op afstand (vanuit zijn eigen auto of vanaf een positie langs het circuit) aanwijzingen met behulp van een portofoon of telefoon.
 6. Een instructeur mag incidenteel als passagier in de auto plaatnemen, mits een van beiden een integraalhelm met gesloten vizier en een balaclava draagt.

D. (Club)wedstrijden

Vanaf september zijn er ook weer wedstrijden toegestaan.

D1.  Algemeen

 1. Documenten worden digitaal toegezonden vooraf aan activiteit. Alle rijders ontvangen een ‘Team- of Rijdersverklaring’ waarop alle namen en contactgegevens van de teamleden moeten woerden ingevuld. Tevens verklaart de rijder door ondertekening dat hij noch zijn teamleden Corona-verschijnselen hebben of recent in aanraking zijn geweest met een Corona-patiënt.
 2. Inschrijven, licentiecontrole en ondertekening van vrijwaring digitaal vooraf aan activiteit.
 3. Fysieke tickets, parkeerkaarten en passen, af te halen in gesloten rijdersenveloppe op naam bij de entree van het circuit; Voor de clubwedstrijden volstaat echter inschrijving vooraf via de website en controle bij binnenkomst aan de hand van de Teamverklaring.
 4. Per inschrijver (voertuig) worden maximaal 6 mensen (rijder plus 5 teamleden) toegelaten.
 5. Briefing, digitaal via internet vooraf aan de activiteit en registratie deelnemers.
 6. Tijdwaarneming – uitslagen, alleen digitaal beschikbaar, bij voorkeur via een groepsapp.
 7. Communicatie van organisatie naar rijders, digitaal via e-mail en de website..
 8. Er worden geen huldigingen gehouden.
 9. Voor- en nakeuring geschiedt door de Technische Commissie in het TC-gebouw of een hiervoor speciaal ingerichte pitbox. Alleen de deelnemer (of 1 teamlid) biedt het voertuig aan voor de voorkeuring. Bij de nakeuring blijft de deelnemer (of 1 teamlid) op gepaste afstand beschikbaar. Wanneer het voertuig is vrijgegeven, mag deze door de deelnemer (of 1 teamlid) worden afgehaald/meegenomen. Bij alle voorkomende werkzaamheden van de Technische Commissie wordt de 1,5m afstand gehandhaafd.
 10. De vooropstelling is ruim ingericht zodat rondom elk voertuig minimaal 1,5m onderlinge afstand gehandhaafd wordt. Tot de vooropstelling worden alleen de noodzakelijke officials, de betreffende deelnemers en 1 teamlid per deelnemer toegelaten.
 11. In het Parc Fermé worden middels belijning vakken gecreëerd zodat rondom elk voertuig minimaal 1,5m onderlinge afstand gehandhaafd wordt.
 12. Wedstrijdsecretariaat wordt bemand door 1 persoon. Ruimte is afgesloten middels een balie zodat er geen mensen de ruimte kunnen betreden. Boven de balie hangt een plexiglas plaat ter verdere bescherming van de secretariaat medewerkster.

D2.  Deelnemers

 1. Deelnemer is verantwoordelijk om eigen racetent ruim te voorzien van desinfecterende handgel en papieren tissues voor persoonlijke hygiëne van teamleden.
 2. Het aantal voertuigen per paddocklocatie is gelimiteerd tot maximaal 2, waarbij voldoende ruimte tussen voertuigen toegepast moet worden om in alle voorkomende gevallen de 1,5m afstand te kunnen waarborgen.
 3. Bij werkzaamheden aan voertuigen maximaal 2 monteurs tegelijk.
 4. Data-engineers, alleen 1 op 1 instructie met minimaal 1,5m onderlinge afstand.
 5. Bij het bij instappen in een rallyauto krijgt de rijder indien nodig assistentie van één vaste monteur voor het vastmaken van de veiligheidsgordels. De rijder dient hierbij te allen tijde een balaclava en helm te dragen met gesloten vizier.
 6. Bij een rijderswissel mag alleen de uitstappende rijder, terwijl deze zijn balaclava en helm met gesloten vizier draagt, de instappende rijder assisteren bij het vastmaken van de veiligheidsgordels, het aansluiten van communicatiekabels, het verwisselen van drinkfles etc.
 7. Communicatie tussen rijder en team tijdens trainingen, kwalificaties en races geschiedt zo veel mogelijk per portofoon en via een vast teamlid.

 

E. Handhaving

Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen maatregelen en zich daar ook naar gedragen.

Duidelijke en heldere instructies voorafgaand aan activiteiten die op het Eurocircuit plaatsvinden is daarom belangrijk. Deze instructies zullen voorafgaand per mail of WhatsApp aan de deelnemers worden toegestuurd, waarbij tevens wordt verwezen naar de website. Daarnaast zal iedere persoon die het terrein betreedt een instructiedocument worden overhandigd. Op dit document worden de belangrijkste maatregelen nogmaals toegelicht.

Naast bovengenoemde zaken, zal er doorlopend toezicht worden gehouden dat alle medewerkers, deelnemers en eventueel aanwezige begeleiders zich aan de opgestelde regels houden.

Toezicht zal worden gehouden op de volgende manieren:

 1. Bij de ingang van het terrein, in de paddock, bij de technische controle, bij de start/finish en bij de sanitaire voorzieningen zal altijd voldoende toezicht gewaarborgd worden door de NRV;
 2. Vanaf de wedstrijdtoren zal een medewerker permanent toezicht houden op de op en langs de baan aanwezige personen.
 3. In en rond de paddocks en de baan zullen minimaal twee handhavers (herkenbaar aan gele Corona-hesjes) rondlopen die aanwezigen die zich niet aan de 1,5m afstand/samenscholingsregels houden, op hun gedrag zullen aanspreken. Bij een tweede overtreding zullen de betreffende personen per direct worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteit en dienen zij per omgaande het terrein te verlaten.

 

RdE_20200908